Allmänna avtalsvillkor

1. Tillämpning av allmänna avtalsvillkor

Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas på tjänster och produkter som levereras av Iter Labs. Iter Labs förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna avtalsvillkoren, vilka träder i kraft när de publiceras på här på iterlabs.com.

2. Leverantör

Iter Labs

FO-nummer: 2561251-3

Adress: Pyrolavägen 12, 68600 Jakobstad, Finland

Telefon: 040 5790 864

E-post: [email protected]

Iter Labs är införd i handelsregistret som upprätthålls av Patent- och Registerstyrelsen.

3. Tjänstens omfattning

De beställda produkternas/tjänsternas omfattning framgår av projektspecifikationen och/eller offerten som godkänts av kunden. Om produkten/tjänsten inte är en engångstjänst så fortlöper avtalet enligt överenskommelse i godkänd offert. Avtalet fortlöper tills vidare om inget annat anges och kan sägas upp med beaktande av en uppsägningstid om 30 dagar.

4. Pris och fakturering

Priset för produkten/tjänsten framgår av projektspecifikationen och/eller offerten. För arbete som tillkommer som ändrings- eller tilläggsbeställning efter att kunden godkänt projektspecifikationen och/eller offerten debiteras timarvode enligt vid var tid gällande prislista (49€/h) för konsultering. Samtliga priser anges i euro inklusive mervärdesskatt om inget annat anges.

Iter Labs förbehåller sig rätten att ändra priser och betalningsvillkor. Alla kunder som berörs informeras om prisändringen skriftligen per post eller e-post senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Prisändringen träder dock inte ikraft under avtalets löptid om avtalet är tidsbundet.

Fortlöpande produkter/tjänster faktureras månadsvis eller årsvis enligt överenskommelse med kunden. Fakturor sänds per e-post och betalas via iterlabs.com. Betalningstiden är 14 dagar.

5. Leveranstid

Tidpunkten för leverans fastställs enligt överenskommelse med kunden.

6. Kundens ansvar

Kunden ansvarar för att Iter Labs har tillgång till uppdaterad kontaktinformation till kunden under hela avtalstiden. Kunden ska utan dröjsmål meddela Iter Labs om ändringar i faktureringsadress eller e-postadress.

Kunden är ansvarig för att allt material som publiceras på kundens webbsida och server följer finländsk lagstiftning och för att den innehar nödvändiga tillstånd för att sprida, ta emot eller lagra materialet. Om kunden utnyttjar en överdriven eller misstänkt stor material- och trafikmängd har Iter Labs rätt att starta en förundersökning mot kunden gällande vart denna trafikmängd går eller kommer ifrån och hur materialet används.

Kunden får ej utnyttja sitt utrymme till en så kallad filtjänst eller lagringsutrymme. Kunden ansvarar för att endast hosta sina egna webbsidor på sitt webbhotell, det är inte tillåtet att hosta andra företags- eller privatpersoners webbsidor, bloggar eller e-handelslösningar på ett och samma webbhotellspaket.

Iter Labs har rätt att kontrollera material som hanteras inom webb- och serverhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott mot dessa villkor. Iter Labs har även rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta material som hanteras inom webb- och serverhotellet om denna information riskerar att orsaka skada för andra kunder, servrar, nätverk och infrastruktur. Detta gäller även om sådan skada orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående.

7. Ansvarsbegränsning

7.1 Force majeure

Iter Labs är befriad från påföljd till följd av avtalsbrott om orsaken till avtalsbrottet har legat utanför Iter Labs kontroll. Såsom befriande omständighet ska anses bl. a. avbrott i el- och kommunikationsnät, krig, naturkatastrof, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad, force majeure hos underleverantör och därmed jämförbara omständigheter.

7.2 Iter Labs ansvar

Utöver vad som anges i bestämmelsen om force majeure är Iter Labs ansvar begränsat enligt följande:

  1. Iter Labs ansvarar inte för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av annan leverantör, kostnader för utrustning eller liknande kostnader eller förluster, eller skadeverkan på kundens rättsförhållande eller avtal med tredje man.
  2. Iter Labs ansvarar inte för förlust av eller fel i material som kunden tillför eller lagrar på sin webbsida och server.
  3. Iter Labs ansvarar inte för skada orsakad av att någon behörig eller obehörig person skaffat sig tillgång till, förändrat eller förstört material på kundens webbsida och server.
  4. Iter Labs ansvarar inte för fel, försummelser, förlust av lösenord, fördröjningar, avbrott, uteblivna eller felaktiga leveranser av data eller material, bristande tillgänglighet eller andra liknande omständigheter, om inte Iter Labs orsakat skadan uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.
  5. Iter Labs skadeståndsansvar (inklusive förseningsvite) vid avtalsbrott är, om inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas Iter Labs till last, begränsat till 5 000€.

8. Avslutande av tjänst

8.1 Kundens uppsägningsrätt

Fortlöpande avtal kan sägas upp med en uppsägningstid om 30 dagar. Avtalet ska sägas upp skriftligen. Uppsägningsmeddelandet kan sändas per e-post till [email protected] eller via kontrollpanelen.

8.2 Iter Labs uppsägningsrätt

Om kunden väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet mellan kunden och Iter Labs eller enligt dessa allmänna avtalsvillkor har Iter Labs rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid om 30 dagar.

9. Kundtjänst

Frågor gällande support besvaras helgfri måndag till fredag kl. 9-15 via kontrollpanelen, per e-post eller telefon. Mottagande av felanmälan och inställelsetid enligt SLA-avtal. För åtgärder eller support som inte ingår i projektspecifikationen debiteras kunden för upparbetad tid enligt vid var tid gällande prislista (49,99€/h). Samtliga priser anges i euro inklusive mervärdesskatt om inget annat anges.

10. Domännamn

När kunden registrerar ett domännamn via Iter Labs, godkänner kunden även den aktuella toppdomänens (registerhållarens) generella villkor och avtal.

.fi
Avtalsvillkor

Övriga
Avtalsvillkor (engelska)
Mera information (engelska)
Whois sökning

11. Driftstörning

Vid omfattande driftstörningar har kunden rätt att begära kompensation inom ramen för vad kunden betalar för tjänsten/produkter. Drifttiden specifieras i SLA-avtal. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av tjänsten. Begäran om kompensation skall inkomma högst fjorton (14) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

12. Lagval och tvistlösning

På avtal som ingås mellan Iter Labs och kunden tillämpas finsk lag. Tvister i anledning av sådant avtal mellan Iter Labs och kunden ska prövas och avgöras av Österbottens tingsrätt i första instans.

Avtalsdatum: 1.1.2020